bg

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L Nr 119, [dalej: Rozporządzenie RODO], na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia RODO uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
INVESTMENT TRADING CONSULTING Spółka z o.o.
83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 13
KRS: 0000036336 NIP: 5830000724
REGON: 001356124
zwana dalej Administratorem Danych,

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych lub chce Pani/Pan zrealizować uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych – prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: rodo@itcltd.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nabycia towarów/usług na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO - jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed, lub w związku z jej zawarciem,

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępnione odbiorcom, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny uzasadniający przekazanie Pani/Pana danych oraz podmiotom, które będą korzystać z Pani/Pana danych na nasze zlecenie, w tym w szczególności: kancelariom podatkowym, biurom księgowo – rachunkowym, firmom audytorskim, instytucjom finansowym, firmom informatycznym oraz publicznym operatorom pocztowym,

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia – do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów rachunkowo – podatkowych,

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia RODO,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy,

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.